Słownik pojęć e-learning

/, Baza wiedzy, Blog, Case study, Materiały/Słownik pojęć e-learning

Słownik pojęć e-learning


Agent (wirtualny agent)
Postać często występująca w szkoleniach e-learningowych, pełniąca funkcję towarzysza i facylitatora procesu uczenia się. Umiejętne stosowanie Agentów w szkoleniach zwiększa atrakcyjność kursu i sprzyja zwiększeniu zrozumienia i przyswajania materiału.


AICC
ang. Aviation Industry CBT Committee, standard określający sposób komunikacji pomiędzy kursem e-learningowym a platformą LMS. Obecnie implementowany przez niemal wszystkie narzędzia WBT i CBT.
Pierwotnie, standard ten stworzono na potrzeby treningów dla przemysłu lotniczego, jednak w ciągu ostatnich 10-15 lat upowszechnił się w całej branży szkoleń i narzędzi e-learningowych.


ASP
ang. Application Service Provider, usługa polegająca na udostępnianiu aplikacji/oprogramowania za pomocą Internetu, pozwalająca na znaczną redukcję kosztów początkowych wdrożenia aplikacji.
Usługodawca umieszcza oprogramowanie na własnym, zabezpieczonym serwerze i zobowiązuje się do jego nadzoru i utrzymania dostępności. Klient ma zapewniony pełen i stały dostęp do aplikacji/oprogramowania.


Authoring tool
Narzędzia autorskie, czyli programy umożliwiające tworzenie i edycję szkoleń e-learningowych także osobom nie posiadającym specjalistycznego wykształcenia i wiedzy programistycznej. AT często pozwalają na kreowanie modułów zgodnych z międzynarodowymi standardami SCORM lub AICC.


Blended learning
Połączenie zalet tradycyjnych form nauczania oraz nowoczesnych technologii, poprzez udostępnienie uczestnikom kursu wirtualnych (komputerowych) i rzeczywistych zasobów. Klasycznym przykładem wykorzystania blended learningu jest udostępnienie wiedzy w postaci e-learningu a następnie trening i wykorzystanie teorii w praktyce podczas szklenia stacjonarnego. Inną możliwością jest zapewnienie po szkoleniu stacjonarnym, zdalnego wsparcie wdrożeniowego oraz konsultacji.


CBT
ang. Computer Based Training, szkolenie, w którym uczeń wykorzystuje komputer do odtwarzania treści kursu pozyskiwanych z Internetu, intranetu, extranetu, e-mail, nośników CD/DVD, lub w inny sposób umożliwiający kopiowanie treści na komputer ucznia. Treści kursu mogą mieć formę podającą lub aktywizującą (quizy, gry).


Content
Zbiór materiałów i treści, stanowiących merytoryczną zawartość kursu, przygotowanych pod kątem przekazu w formie elektornicznej. Informacje te mogą mieć formę tekstu, grafiki, dźwięku, animacji, filmów video itp. Logicznie zgrupowane i wyselekcjonowane treści tworzą moduły szkoleniowe.


Demand-led learning
Uczenie się stymulowane potrzebą. Wysoko zindywidualizowana forma nauki, w której kursant w dużej mierze samodzielnie planuje swoją ścieżkę nauki. Kolejne lekcje odpowiadają na zapotrzebowanie wynikające z indywidualnego planu rozwoju.


Dydaktyk medialny
Osoba projektująca szkolenia w formule e-learningowej, przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu psychologii poznawczej, andragogiki oraz HCI (Human Computer Interaction). Dydaktyk medialny odpowiedzialny jest także za typowe działania przed – i poszkoleniowe: analizę potrzeb, sformułowanie celów szkolenia, ewaluację szkolenia, ułatwienie wdrożenia nowej wiedzy i umiejętności, itp.


E-learning
Nauczanie przebiegające z wykorzystaniem technologii informatycznych jako:

 • środków pośredniczących w edukacji (wykłady on-line, dyskusje i praca grupowa on-line);
 • narzędzi (szkolenie w Internecie lub firmowym intranecie, urządzeniach przenośnych, nośnikach CD);

Zastosowanie biznesowe e-learningu wykracza poza funkcje edukacyjne – służy on także podniesieniu efektywności pracy i działania organizacji.
Zasady e-learningu:

 • Just enough: dostarczanie w trakcie kursu minimum wiedzy koniecznej, a zarazem wystarczającej do zrealizowania programu.
 • Just for me: maksymalne dostosowanie formy i treści przekazywanej wiedzy do indywidualnych potrzeb kursanta,np. poprzez automatyczne dopasowywanie się materiału do wiedzy konkretnego ucznia,w taki sposób aby uzupełnić jego braki.
 • Just on time learning: zapewnienie uczestnikom stałego i pełnego dostępu do kursu tak, aby mogli skorzystać z niego dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebuje.

Kurs e-learningowy
Zbiór celowo dobranych treści i materiałów dydaktycznych, przekazywanych za odległość (Internet, nośniki komputerowe lub zdalna komunikacja), służących realizacji wyznaczonych celów nauczania.


Platforma e-learningowa
Połączenie strony internetowej, programu komputerowego oraz bazy danych.
Platforma służy do organizacji, prezentacji, przekazywania i utrwalania wiedzy z wykorzystaniem m. in. prezentacji tekstu dydaktycznego, udostępnienia plików do pobrania, ćwiczeń rozwiązywanych na platformie, forum, czatu, wewnętrznego systemu poczty e-mail, terminarza itp.


Learning Object(Reusable Learning Object)
Elementy materiałów edukacyjnych, które – dzięki swej konstrukcji, mogą być wielokrotnie wykorzystywane do różnych kursów.


LMS
ang. Learning Management System, specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające zarządzanie procesem szkoleniowym (planowanie i organizacja nauki) oraz dostarczanie i administrowanie kursami e-learningowymi.
Systemy LMS bywają również nazywane platformami LMS lub platformami e-learningowymi.


LCMS
ang. Learning Content Management System, wyspecjalizowane oprogramowanie, służące do tworzenia, modyfikowania, przechowywania oraz wielokrotnego wykorzystywania treści nauczania (ang. learning content). Zazwyczaj systemy te są wykorzystywane w parze z systemami LMS (ang. Learning Management System).


M-learning
Kształcenie mobilne, wykorzystujące urządzenia przenośne t.j. telefon komórkowy czy odtwarzacz mp3.


Nauka asynchroniczna
Charakteryzuje się brakiem bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczącymi się oraz (ewentualnie) nauczycielem. Zaletą nauki asynchronicznej jest możliwości indywidualizacji tempa, miejsca i intensywności nauki, wymaga jednak samodzielności i automotywacji.
Szkolenie może mieć formę WBT lub CBT. Komunikacja pomiędzy uczestnikami najczęściej odbywa się za pośrednictwem grup dyskusyjnych, forum lub poczty elektronicznej.


Nauka synchroniczna
Charakteryzuje się wielostronną wymianą informacji i komunikacją w czasie rzeczywistym. Uczestnicy i trener kontaktują się za pośrednictwem chatów, wideokonferencji oraz przy wykorzystaniu technologii VOIP.


Rapid e-learning
Spośród innych typów szkoleń, wyróżnia się maksymalnym skróceniem czasu przygotowania, przy jednoczesnej wysokiej jakości merytorycznej i wartości użytkowej kursu.


Scenariusz szkolenia
Dokument szczegółowo opisujący wszystkie informacje niezbędne do stworzenia kursu e-learningowego:

 • treść merytoryczna szkolenia (informacje, które ma przyswoić uczestnik szkolenia);
 • metody przekazu i rozplanowanie treści (powtórki, quizy, testy, animacje, grafiki itp.).

SCORM
ang. Sharable Content Object Reference Model, zbiór standardów i specyfikacji dla e-learningu opartego na rozwiązaniach sieciowych i internetowych, definiujących:

 • sposób komunikacji pomiędzy platformą LMS a dostarczanymi treściami;
 • sposób spakowania i umieszczania plików, umożliwiający ich wymianę pomiędzy różnymi systemami LMS.

Szkolenie dedykowane
Szkolenie w pełni odpowiadające zapotrzebowaniu odbiorcy w zakresie treści, metod, form i czasu kursu. Autorzy szkolenia ściśle współpracują z odbiorcami na etapie diagnozy potrzeb i przygotowania programu.


VLE
ang. Virtual Learning Environment, oprogramowanie wspierające e-learning, umożliwiające nauczycielom i uczestnikom kursu zarządzanie treścią i materiałami szkoleniowymi. VLE zwykle stosowane jest jako podstawowe narzędzie w e-learningu lub uzupełnienie dla klasycznych kursów.
Wśród funkcjonalności jakie zapewnia, wymienić można:

 • strony WWW z materiałami szkoleniowymi (w formie statycznych dokumentów HTML, prezentacji FLASH lub strumieni dźwięku oraz wideo);
 • fora dyskusyjne, chaty, quizy, ćwiczenia;
 • możliwość śledzenia postępów w nauce zarówno przez nauczycieli jak i uczniów.

WBT
ang. Web Based Training, szkolenie, w którym uczeń uzyskuje dostęp do treści i materiałów edukacyjnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Tego typu kursy zawierają moduły statyczne – podające wiedzę (audio, video, strony www, portale) oraz interaktywne pozwalające na komunikację i aktywność synchroniczną (komunikatory, chat oraz wideokonferencje) lub asynchroniczną (fora dyskusyjne, e-mail).


Webinar
Wykład on-line, w którym można brać udział wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Webinar umożliwia przeprowadzenie wideokonferencji, prezentacji lub dyskusji.


Wideokonferencja
Połączenie audiowizualne pozwalające uczestnikom rozproszonym w różnych lokalizacjach, komunikować się z wykorzystaniem dźwięku i obrazu.


Wiki
Aplikacja umożliwiająca grupie osób wspólną pracę nad dokumentami, które są publikowane na stronach internetowych natychmiast po zakończeniu edycji.


Wirtualna klasa
Narzędzie pozwalające na tworzenie wirtualnej przestrzeni do nauki. Niezależnie od lokalizacji, nauczyciel i uczniowie mogą uczestniczyć w spotkaniu lub grupie projektowej. Wirtualne klasy dają możliwość różnicowania strategii i form przekazywania wiedzy, m. in. dzielenie białej tablicy, przekaz audi i video, współdzielenie ekranu.

2016-10-26T09:49:52+02:00